เกี่ยวกับระบบ

 • การลา
  • ลาป่วย
  • ลาพักผ่อน
  • ลากิจส่วนตัว
  • ลาคลอดบุตร
  • ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
  • ลาอุปสมบท
  • ลาไปประกอบพิธีฮัจย์
  • ขออนุญาตไปต่างประเทศระหว่างลา
 • การไปราชการพิเศษ
 • ข้อมูลการลาของบุคคล
  • ทบวันลาคงเหลือพักผ่อนอัตโนมัติ
  • สติถิการลาคงเหลือประจำปีงบประมาณ
 • วันหยุดราชการ
 • รายงาน
  • ปฎิทินการลาภายในหน่วยงาน
  • รายงาน รายบุคคลตามปีงบประมาณ ตามช่วงเวลา
  • รายงานแบบรายเดือน
  • กราฟการลาของคณะ/หน่วยงาน
 • ข้อมูลการขอใช้ยานพาหนะ
  • แสดงผลแบบปฎิทิน,แบบตาราง
  • ตรวจสอบการจองรถซ้ำ
  • ตรวจสอบการจองรถล่วงหน้า
  • ออกแบบฟอร์มการจอง
  • รายงานการใช้งาน รายบุคคล รายคณะ/หน่วยงาน ตามช่วงวันเวลา
 • แจ้งซ่อม
 • ขอเบิกจ่าย
 • น้ำมันเชื้อเพลิง
 • จัดการยานพาหนะ
  • ข้อมูลยานพาหนะ
  • ประเภทยานพาหนะ
  • ประเภทเชื้อเพลิง
  • สภาพยานพาหนะ
  • ลักษณะการได้มา
 • จัดการผู้ใช้งาน
  • พนักงานขับรถ
  • ผู้ใช้รถ
  • ผู้อนุญาต

บัญชีเข้าใช้งานระบบ

วิธีเข้าใช้งานระบบ เข้าระบบโดยใช้ Username และ Password เดียวกับ kku-net หรือ kku-mail เช่น Email คือ example@kku.ac.th ให้เข้าระบบโดยกรอก Username: example Password: รหัสผ่านเดียวกับ kku-net หรือ kku-mail